Heuvelrug ICT           


ICT ondersteuning voor de regio Utrechtse Heuvelrug

Disclaimer
Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Heuvelrug ICT is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Heuvelrug ICT

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Heuvelrug ICT zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel wij selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Heuvelrug ICT geeft geen enkele garantie noch aanvaren wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Heuvelrug ICT en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Heuvelrug ICT.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Heuvelrug ICT zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Heuvelrug ICT aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Heuvelrug ICT verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.